logo

 • Baner 3

  ptaszekProjektowanie
  ptaszekProgramowanie
  ptaszekKompleksowe wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych  i AKPiA
  ptaszekRoboty budowlane „pod klucz”

  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA
  Grzegorz Leszczyński
  ZAWADA 26 ,28-230 POŁANIEC Budynek F2 II pietro

 • Baner 1

  ptaszekProjektowanie
  ptaszekProgramowanie
  ptaszekKompleksowe wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych  i AKPiA
  ptaszekRoboty budowlane „pod klucz”

  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA
  Grzegorz Leszczyński
  ZAWADA 26, 28-230 POŁANIEC Budynek F2 II piętro

 • Baner 5

  ptaszekProjektowanie
  ptaszekProgramowanie
  ptaszekKompleksowe wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych  i AKPiA
  ptaszekRoboty budowlane „pod klucz”

  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA
  Grzegorz Leszczyński
  ZAWADA 26 ,28-230 POŁANIEC Budynek F2 II pietro

 • Baner 4

  ptaszekProjektowanie
  ptaszekProgramowanie
  ptaszekKompleksowe wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych  i AKPiA
  ptaszekRoboty budowlane „pod klucz”

  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA
  Grzegorz Leszczyński
  ZAWADA 26 ,28-230 POŁANIEC Budynek F2 II pietro

 • Baner 2

  ptaszekProjektowanie
  ptaszekProgramowanie
  ptaszekKompleksowe wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych  i AKPiA
  ptaszekRoboty budowlane „pod klucz”

  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane A-Z ELEKTRYKA
  Grzegorz Leszczyński
  ZAWADA 26 ,28-230 POŁANIEC Budynek F2 II pietro

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych nakładających obowiązek stosowania z dniem 25 maja 2018r. ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę P.R.B A-Z Elektryka.

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.R.B A-Z Elektryka Grzegorz Leszczyński Regon: 291220635, NIP: 8661209149

1.1. Wszelkie dane osobowe Administrator przetwarza i przechowuje zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

 

II. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

2.1. Proces pozyskiwania kontraktów i zleceń.

2.2. Realizacja zawartych lub przyszłych umów.

2.3. Obsługa reklamacji, działań serwisowych i gwarancyjnych oraz innych roszczeń.

2.4. Działania marketingowo-wizerunkowe oraz ofertowe, których podstawą jest wyrażona przez Państwa zgoda.

2.5. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na P.R.B A-Z Elektryka np. wystawienie faktury lub rachunku.

2.6. Przechowywanie Państwa danych dla celów archiwizacyjnych, w zakresie wynikającym

z przepisów prawa oraz opracowywania analiz statystycznych, których podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes P.R.B A-Z Elektryka np. w postaci wykorzystania niniejszych analiz do doskonalenia świadczonych usług.

 

III. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

3.1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

3.2. Dodatkowo informujemy, iż macie Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez P.R.B A-Z Elektryka oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.3. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umów i wysłania oferty naszej firmy i jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

 

IV. Odbiorcy danych

4.1. Państwa dane mogą być ujawnione osobom trzecim tylko celem realizacji usług płatniczych, przeprowadzenia audytów oraz w przypadku realizacji przez P.R.B A-Z Elektryka obowiązków wynikających z przepisów prawa. W związku z tym odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty związane z dochodzeniem roszczeń oraz obsługą szkód majątkowych, banki, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz kancelarie prawne.

 

V. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

 

VI. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 

VII. Okres przechowywania danych osobowych

7.1. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z P.R.B A-Z Elektryka lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po wykonaniu ww. umów przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec P.R.B A-Z Elektryka.

7.2. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą one przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

7.3. Informujemy również, iż przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania łączącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

7.4. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody